当前位置:首页 > 资源分享 > 教程资源 > 正文内容

《弟子规》全文带拼音,正确读音版

2年前 (2020-02-12)教程资源Admin2760

《弟子规》全文带拼音


 zǒng
 
guī shèngrénxùn 
shǒuxiào jǐnxìn 
nàizhòng érqīnrén 
yǒu xuéwén 
 xiào 
 
 yìnghuǎn 
mìng xínglǎn 
jiào jìngtīng 
 shùnchéng 
dōngwēn xiàqìng 
chénxǐng hūndìng 
chūgào fǎnmiàn 
yǒucháng biàn 
shìsuīxiǎo shànwéi 
gǒushànwéi dàokuī 
suīxiǎo cáng 
gǒucáng qīnxīnshāng 
qīnsuǒhào wèi 
qīnsuǒ jǐnwèi 
shēnyǒushāng qīnyōu 
yǒushāng qīnxiū 
qīnài xiàonán 
qīnzēng xiàofāngxián 
qīnyǒuguò jiànshǐgēng 
使
 róushēng 
jiàn yuèjiàn 
háosuí yuàn 
qīnyǒu yàoxiāncháng 
zhòushì chuáng 
sāngsānnián chángbēi 
chùbiàn jiǔròujué 
sāngjìn jìnchéng 
shìzhě shìshēng 
 chū
 
xiōngdàoyǒu dàogōng 
xiōng xiàozàizhōng 
cáiqīng yuànshēng 
yánrěn fènmǐn 
忿
huòyǐnshí huòzuòzǒu 
zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu 
zhǎngrén dàijiào 
rénzài dào 
chēngzūnzhǎng míng 
duìzūnzhǎng xiànnéng 
zhǎng  
zhǎngyán tuìgōng 
退
xià chéngxià 
guòyóudài bǎi 
zhǎngzhě yòuzuò 
zhǎngzhězuò mìngnǎizuò 
zūnzhǎngqián shēngyào 
wén quèfēi 
jìn tuìchí 
退
wènduì shì 
shìzhū shì 
shìzhūxiōng shìxiōng 
 jǐn
 
zhāozǎo miánchí 
lǎozhì shí 
chénguàn jiānshùkǒu 
biànniàohuí zhéjìngshǒu 
便尿
guānzhèng niǔjié 
 jǐnqiè 
zhìguān yǒudìngwèi 
luàndùn zhìhuì 
guìjié guìhuá 
shàngxúnfèn xiàchènjiā 
duìyǐnshí jiǎn 
shíshì guò 
niánfāngshào yǐnjiǔ 
yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu 
cōngróng duānzhèng 
shēnyuán bàigōngjìng 
jiàn  
 yáo 
huǎnjiēlián yǒushēng 
kuānzhuǎnwān chùléng 
zhí zhíyíng 
shì yǒurén 
shìmáng mángduōcuò 
wèinán qīnglüè 
dòunàochǎng juéjìn 
xiéshì juéwèn 
jiāngmén wènshúcún 
jiāngshàngtáng shēngyáng 
rénwènshuí duìmíng 
 fēnmíng 
yòngrén míngqiú 
tǎngwèn wéitōu 
jièrén shíhuán 
rénjiè yǒuqiān 
 xìn
 
fánchūyán xìnwéixiān 
zhàwàng yān 
huàshuōduō shǎo 
wéishì nìngqiǎo 
jiānqiǎo huì 
shìjǐng qièjièzhī 
jiànwèizhēn qīngyán 
zhīwèi qīngchuán 
shìfēi qīngnuò 
gǒuqīngnuò jìntuìcuò 
退
fándào zhòngqiěshū 
 hu 
shuōcháng shuōduǎn 
guān xiánguǎn 
jiànrénshàn  
zòngyuǎn jiàn 
jiànrénè nèixǐng 
yǒugǎi jiājǐng 
wéixué wéicái 
rén dāng 
ruò ruòyǐnshí 
rén shēng 
wénguò wén 
sǔnyǒulái yǒuquè 
wénkǒng wénguòxīn 
zhíliàngshì jiànxiāngqīn 
xīnfēi míngwéicuò 
yǒuxīnfēi míngwéiè 
guònénggǎi guī 
tǎngyǎnshì zēng 
 fànàizhòng
 
fánshìrén jiēài 
tiāntóng tóngzài 
xìnggāozhě mínggāo 
rénsuǒzhòng fēimàogāo 
cáizhě wàng 
rénsuǒ fēiyán 
yǒunéng  
rényǒunéng qīng 
chǎn jiāopín 
yàn xīn 
rénxián shìjiǎo 
rénān huàrǎo 
rényǒuduǎn qièjiē 
rényǒu qièshuō 
dàorénshàn shìshàn 
rénzhīzhī miǎn 
yángrénè shìè 
zhīshèn huòqiězuò 
shànxiāngquàn jiējiàn 
guòguī dàoliǎngkuī 
fán guìfēnxiǎo 
duō shǎo 
jiāngjiārén xiānwèn 
  
ēnbào yuànwàng 
bàoyuànduǎn bàoēncháng 
dài shēnguìduān 
suīguìduān érkuān 
shìrén xīnrán 
rén fāngyán 
 qīnrén
 
tóngshìrén lèi 
liúzhòng rénzhě 
guǒrénzhě rénduōwèi 
yánhuì mèi 
néngqīnrén xiànhǎo 
jìn guòshǎo 
qīnrén xiànhài 
xiǎorénjìn bǎishìhuài 
 xuéwén
 
xíng dànxuéwén 
zhǎnghuá chéngrén 
dànxíng xuéwén 
rènjiàn mèizhēn 
shū yǒusāndào 
xīnyǎnkǒu xìnjiēyào 
fāng  
wèizhōng  
kuānwéixiàn jǐnyònggōng 
gōngdào zhìtōng 
xīnyǒu suízhá 
jiùrénwèn qiúquè 
fángshìqīng qiángjìng 
ànjié yànzhèng 
piān xīnduān 
jìng xīnxiānbìng 
lièdiǎn yǒudìngchù 
kàn huányuánchù 
suīyǒu juànshù 
yǒuquēhuài jiùzhī 
fēishèngshū bǐngshì 
cōngmíng huàixīnzhì 
bào  
shèngxián xúnzhì 


本站原创文章版权归本站(视觉沟通)所有,但是您觉得文章值得分享,随便转载,注明来源即可!

转载请注明出处:http://shijuegoutong.com/post/30.html

相关文章

Photoshop出现运行缓慢和卡顿的解决方法之一

Photoshop出现运行缓慢和卡顿的解决方法之一

当Photoshop出现运行缓慢和卡顿的情况,排除电脑性能低下以外,可以尝试参考以下情况解决:1、适当裁切整个文件,把文件边界以外的图层去掉2、相似的图层,在不影响编辑的情况下,可以合并的尽量合并,养...

《三字经》全文带拼音,正确读音版,别再让孩子读错了

《三字经》全文带拼音,正确读音版,别再让孩子读错了

《三字经》全文带拼音rénzhīchū xìngběnshàn 人之初,性本善。xìngxiāngjìn xíxiāngyuǎn 性相近,习相远。gǒubúji...

免费可商用的中文字体“jf open 粉圆字体”下载和介绍-繁体字系哦!

免费可商用的中文字体“jf open 粉圆字体”下载和介绍-繁体字系哦!

jf open 粉圆字型是「就是字 justfont」新推出的免费中文字型,基于 Kosugi Maru(小杉圆体)改作,大家都知道如果找不到合适的中文字型,直接使用日文字型或许是个解决方案,但部分汉...

《百家姓》全文带拼音,正确读音版

《百家姓》全文带拼音,正确读音版

《百家姓》全文带拼音。zhàoqiánsūnlǐ zhōuwúzhèngwáng 赵钱孙李,周吴郑王。féngchénchǔwèi jiǎngshěnhányáng&nb...

2020年百度更新了算法及规则,是什么呢?来看看吧。

2020年百度更新了算法及规则,是什么呢?来看看吧。

熟悉百度SEO的站长们都应该知道,每年百度搜索引擎都会针对关键词排名有不同的调整,如果你之前一直在做SEO就会发现这样一个问题,比如,原来外链的效果现在早已经被削弱。2020年最新百度关键词排名规则及...

《千字文》全文带拼音,正确读音版

《千字文》全文带拼音,正确读音版

《千字文》全文带拼音tiāndìxuánhuáng yǔzhòuhónghuāng 天地玄黄,宇宙洪荒。rìyuèyíngzè chénxiǔlièzhāng ...

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。